Genesys 150

Genesys 150

Espectrofotómetro UV Vis
Doble haz 
190 nm – 1100 nm